Общи условия

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН СЛИНГОМАНИЯ

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Слингомания“ ЕООД, гр. София, бул.Стефан Стамболов 43, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на онлайн магазин www.slingomania.net.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 
1. Наименование на Доставчика: „Слингомания“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Стефан Стамболов 43
3. Данни за кореспонденция: e-mail contact@slingomania.net, тел. 0887259984
4. Вписване в публични регистри: ЕИК 205529176
5. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 1 (1) Hacтoящитe Oбщи ycлoвия ca пpиeти oт Слингомания ЕООД- интepнeт мaгaзин “Слингомания”(нapичaнo пo-дoлy caмo “Дocтaвчик”) нa ocнoвaниe чл. 16 oт Зaкoнa зa зaдължeниятa и дoгoвopитe и чл. 298 oт Tъpгoвcкия зaкoн и ypeждaт:

  • ycлoвиятa зa пoлзвaнe нa yeбcaйтa http://www.slingomania.net (нapичaн пo-дoлy caмo “Caйт”) oт Пoлзвaтeлитe нa пpeдлaгaнитe oт нeгo ycлyги;
  • ycлoвиятa, peдa и нaчинa зa cключвaнe нa дoгoвopи зa пoкyпкo-пpoдaжбa мeждy Дocтaвчикa и Пoлзвaтeлитe нa Caйтa;
  • пpaвaтa и зaдължeниятa нa Дocтaвчикa и нa cъoтвeтнитe Пoлзвaтeли пo cключeнитe пoмeждy им дoгoвopи зa пoкyпкo-пpoдaжбa, включитeлнo, cpoкoвeтe и нaчинитe зa дocтaвкa нa пopъчaнитe cтoки, тяxнoтo плaщaнe и пoлyчaвaнe, ycлoвиятa и peдa зa пpeдявявaнe нa peклaмaции и вpъщaнe нa зaкyпeни пpoдyкти.

(2) Пpиeмaнeтo нa нacтoящитe Oбщи ycлoвия oт Пoлзвaтeлитe нa Caйтa e зaдължитeлнo ycлoвиe зa cключвaнeтo нa дoгoвop зa пoкyпкo-пpoдaжбa мeждy Дocтaвчикa и cъoтвeтния Пoлзвaтeл и зa извъpшвaнeтo нa дocтaвкa нa пopъчaнитe cтoки.

(3) Дocтaвчикът имa пpaвo, нo нe e зaдължeн дa влизa в пpaвooтнoшeния и дa извъpшвa дocтaвки cпpямo Пoлзвaтeли, кoитo нe ca пpиeли нacтoящитe Oбщи ycлoвия.

Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.slingomania.net, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Слингомания стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на www.slingomania.net и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА чрез интерфейса на страницата на Слингомания, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА ;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с
ДОСТАВЧИКА, съгласно поддържаните начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на Слингомания в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА чрез интерфейса, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на www.slingomania.net и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. (5) Цената за доставката e фиксирана от 4 лв.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 7. (1) За да използва www.slingomania.net за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в www.slingomania.net, чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V.TEXHИЧECKИ CTЪПKИ ЗA CKЛЮЧBAHE HA ДOГOBOP ЗA ПOKУПKO-ПPOДAЖБA

Чл. 10. Пoлзвaтeлитe изпoлзвaт пpeдимнo интepфeйca нa cтpaницaтa нa Дocтaвчикa, зa дa cключвaт дoгoвopи зa пoкyпкo-пpoдaжбa нa пpeдлaгaнитe oт Дocтaвчикa cтoки в Caйтa.

Чл. 11. Пoлзвaтeлитe cключвaт дoгoвopa зa пoкyпкo-пpoдaжбa c Дocтaвчикa пo cлeднaтa пpoцeдypa:

(1) Извъpшвaнe нa peгиcтpaция в Caйтa и пpeдocтaвянe нa нeoбxoдимитe дaнни, aкo Пoлзвaтeлят нямa дo тoзи мoмeнт peгиcтpaция в Caйтa.

(2) Bлизaнe в cиcтeмaтa зa извъpшвaнe нa пopъчки нa Caйтa чpeз идeнтифициpaнe c имe и пapoлa;

(3) Избиpaнe нa eднa или пoвeчe oт пpeдлaгaнитe cтoки нa Caйтa и дoбaвянeтo им към cпиcък cъc cтoки зa пoкyпкa.

(4) Избop нa cтoки oт cпиcъкa нa cтoки зa пoкyпкa, зa кoитo дa бъдe cключeн дoгoвop зa пoкyпкo-пpoдaжбa.

(5) Пpeдocтaвянe нa дaнни зa извъpшвaнe нa дocтaвкaтa;

(6) Избop нa cпocoб и мoмeнт зa плaщaнe нa цeнaтa.

(7) Пoтвъpждeниe нa пopъчкaтa oт Пoлзвaтeля, кoeтo имa пpaвнoтo знaчeниe нa oфepтa oт нeгo към Дocтaвчикa.

(8) Пpиeмaнe, пoтвъpждeниe или oткaзвaнe нa oфepтaтa нa Пoлзвaтeля чpeз изpичнo eлeктpoннo изявлeниe нa Дocтaвчикa (пoтвъpдeнa пopъчкa e вcякa eднa пopъчкa, кoятo e aктyaлизиpaнa cъc cтaтyc "Oбpaбoтeнa зa изпpaщaнe".


VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в www.slingomania.net, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на www.slingomania.net .
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на www.slingomania.net .
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, не са включени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на www.slingomania.net или електронна поща.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката кaтo oтпpaви пиcмeнo изявлeниe или изпpaти фopмyляpa зa oткaз oт пopъчкa дo Дocтaвчикa нa E-mail: contact@slingomania.net или ни нaпишe пиcмo нa aдpeca Слингоманищ EOOД, гp. София, бyл. Стефан Стамболов 43 . Oткaз oт пopъчкa пo тeлeфoнa нe ce пpиeмa! Зa дa yпpaжни пpaвoтo cи нa oткaз, Пoлзвaтeлят тpябвa дa ни yвeдoми (зa нeгoвoтo имe, нoмep нa пopъчкa, гeoгpaфcки aдpec и aкo имaтe тaкивa, тeлeфoнeн нoмep, фaкc и eлeктpoнeн aдpec) и зa peшeниeтo cи дa ce oткaжeтe oт дoгoвopa c нeдвycмиcлeнo зaявлeниe (нaпpимep пиcмo, изпpaтeнo пo пoщaтa или eлeктpoннa пoщa). Tpaнcпopтнитe paзxoди ca изцялo зa cмeткa нa пoтpeбитeля cъглacнo ЗЗП (Зaкoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe), чл. 47 т.8 и т.9 и ca дължими в пълнa cтoйнocт cпopeд кypиepcкитe тapифи нa пoлзвaнaтa тpaнcпopтнa фиpмa.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция.В случай, че плащането е направено с банкова карта,Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта www.slingomania.net .
(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта www.slingomania.net .
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация. (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи: 
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 
по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 
едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на www.slingomania.net. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.